Tietosuojaseloste JOBO Rekrytointi Oy

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 4.5.2021.

Rekisterinpitäjä

JOBO Rekrytointi Oy
y-tunnus: 3206395-4
Puolikkotie 8, 02230 Espoo
p. 040 682 3322
jobo@jobo.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Auli Miettinen, auli.miettinen@jobo.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on rekrytointi- ja suorahakutoimeksiantojen suorittaminen sekä tietojen säilyttäminen tulevia toimeksiantoja varten.

Henkilötietojen kerääminen perustuu sopimukseen tai työnhakijan/ehdokkaan suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

  • nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite
  • työ- ja koulutustaustaan liittyvät tiedot
  • työllistymistoiveisiin ja urakehitykseen liittyvät tiedot
  • henkilön itsensä toimittamat dokumentit kuten ansioluettelot ja hakemukset
  • osana rekrytointeja/suorahakuja käytettävien soveltuvuusarviointien tiedot
  • videohaastattelujen vastaustallenteet
  • rekrytoinnin/suorahaun etenemiseen liittyvät tiedot viestinnästä ja tapaamisista
  • muut rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työnhakijoilta/ehdokkailta itseltään

  • omalla suostumuksella luovutetut tiedot 
  • puhelimitse ja tapaamisissa käydyissä keskusteluissa suullisesti annetut tiedot

Lisäksi suorahaun yhteydessä voidaan kerätä julkisista lähteistä haun toteuttamisen kannalta oleellista tietoa. Käytettäviä julkisia lähteitä ovat mm. avoimet verkkosivut sekä käyttäjäoikeuksin suojatut ehdokas- ja yritystietoa sisältävät tietokannat ja palvelut.

Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekrytoinnin/suorahaun toimeksiantajalle vain työnhakijan/ehdokkaan suostumuksella. Luovutuksen yhteydessä myös toimeksiantajasta tulee rekisterinpitäjä näiden tietojen osalta. Varmistamme tietojen ajantasaisuuden aina ennen niiden luovuttamista.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin toimeksiantoihin ilman työnhakijan/ehdokkaan suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien tietokantojen käyttöön ovat oikeutettuja ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä työnhakijoiden/ehdokkaiden tietoja.

Tietokanta, johon tiedot kerätään, on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Rekisteri säilytetään sen teknisen ylläpitäjän suojatuilla palvelimilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja sähköisessä rekisterissä enintään 12 kuukautta ellei työnhakijan/ehdokkaan kanssa muuta sovita. 

Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö, sekä pyyntö tietojen poistosta on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyyntö on myös tehtävä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle epäkohdista henkilötietojen käsittelyssä.